Bài viết đạt giải nhất: NHỮNG CÂU CHUYỆN ẤN TƯỢNG TRONG THỜI GIAN LÀM VIỆC TẠI HỒNG LAM