Nhãn lồng, sau khi được tách vỏ và bỏ hạt chỉ giữ lại phần cùi trắng và ngọt, người...
Thành thị xô bồ, hối hả đưa thoi từng nhịp tàu xe. Dòng người vội vã, lo sợ trật mất...